Aktivt kullfilter forbedrer arbeidsmiljøet i traktor

Traktorhytter er sjelden helt tette og ved åkersprøyting vil det lett drive små dråper av plantevernmidler inn i traktorhytta. Dette utgjør en helsefare for den som utfører sprøytearbeidet.

Les mer ›

Aktivt kullfilter forbedrer arbeidsmiljøet i traktor

Traktorhytter er sjelden helt tette og ved åkersprøyting vil det lett drive små dråper av plantevernmidler inn i traktorhytta. Dette utgjør en helsefare for den som utfører sprøytearbeidet.

Les mer ›

Manganmangel i korn

TIltakende tørke på jord med høy pH kan gi manganmangel. Allerede ved pH 6,3 kan manganmangel oppstå. Mangelsymptomene kommer til syne på 2., 3. eller senere utviklede blad, men ikke på det første bladet som blir tilstrekkelig forsynt med mangan fra såkornet. Som man ser av illustrasjonsfotoet vil åkeren ha normal farge i kjøresporene.

Les mer ›

Manganmangel i korn

TIltakende tørke på jord med høy pH kan gi manganmangel. Allerede ved pH 6,3 kan manganmangel oppstå. Mangelsymptomene kommer til syne på 2., 3. eller senere utviklede blad, men ikke på det første bladet som blir tilstrekkelig forsynt med mangan fra såkornet. Som man ser av illustrasjonsfotoet vil åkeren ha normal farge i kjøresporene.

Les mer ›

Sprøyting mot ugras i vårkorn

Før valg av middel og dose må man ut i åkeren og bestemme hvilke ugrasarter som finnes. En kommer langt ved å bestemme de 4-5 dominerende ugrasartene samt tenke på om det er spesielle «problem ugras» en sliter med. Vi i NLR vil også arrangere markdager når det nå er tid for ugrasbekjempelse i vårkorn.

Les mer ›

Sprøyting mot ugras i vårkorn

Før valg av middel og dose må man ut i åkeren og bestemme hvilke ugrasarter som finnes. En kommer langt ved å bestemme de 4-5 dominerende ugrasartene samt tenke på om det er spesielle «problem ugras» en sliter med. Vi i NLR vil også arrangere markdager når det nå er tid for ugrasbekjempelse i vårkorn.

Les mer ›

Forskrift om plantevernmidler og krav til journalføring ved bruk av plantevernmidler

1. juni 2015 trådte ny forskrift om plantevernmidler i kraft, men først i vår ble det klart hva Mattilsynet setter som dokumentasjonskrav. Det som er nytt i denne er at man er pliktig til å redusere risikoen for vannforurensing, samt dokumentere at det er tatt hensyn til 8 prinsipper om integrert plantevern, IPV. Selve sprøytejournalen skal i tillegg føres omtrent som før. Fra 2020 vil det også bli en innskjerping på intervallene for funksjonstest av åkersprøyter fra 5 til 3 år. Mattilsynet og Norsk Landbruksrådgiving er nå enige om hva som skal ligge til grunn for kravet om journalføring.

Les mer ›

Forskrift om plantevernmidler og krav til journalføring ved bruk av plantevernmidler

1. juni 2015 trådte ny forskrift om plantevernmidler i kraft, men først i vår ble det klart hva Mattilsynet setter som dokumentasjonskrav. Det som er nytt i denne er at man er pliktig til å redusere risikoen for vannforurensing, samt dokumentere at det er tatt hensyn til 8 prinsipper om integrert plantevern, IPV. Selve sprøytejournalen skal i tillegg føres omtrent som før. Fra 2020 vil det også bli en innskjerping på intervallene for funksjonstest av åkersprøyter fra 5 til 3 år. Mattilsynet og Norsk Landbruksrådgiving er nå enige om hva som skal ligge til grunn for kravet om journalføring.

Les mer ›

Delt gjødsling til bygg - er det alltid riktig?

Den våte starten på vekstsesongen 2015 satte fart på diskusjonene om delt gjødsling igjen. I praksis drev vel de fleste tilleggsgjødsling (= ikke planlagt fra våren ), men de som hadde planlagt delt gjødsling helt fra våren av hadde jevnt over mye å vinne på det.

Les mer ›

Delt gjødsling til bygg - er det alltid riktig?

Den våte starten på vekstsesongen 2015 satte fart på diskusjonene om delt gjødsling igjen. I praksis drev vel de fleste tilleggsgjødsling (= ikke planlagt fra våren ), men de som hadde planlagt delt gjødsling helt fra våren av hadde jevnt over mye å vinne på det.

Les mer ›

Vekststart og døgngrader 2016

Til tross for at påska bød på drivende vær, har kjølig vær i slutten av april bidratt til sen vekststart i år i forhold til tidligere år. Enga er også tynn mange steder i fylket vårt, både hundegras, raigras og rødkløver ser ut til å ha klart vinteren dårlig. Det er også generelt mye tynn eng. Er vi heldige har en kjølig mai bidratt til mye busking, varmen som er meldt til helga kan også føre til at det kan bli en raskt utvikling på graset.

Les mer ›

Vekststart og døgngrader 2016

Til tross for at påska bød på drivende vær, har kjølig vær i slutten av april bidratt til sen vekststart i år i forhold til tidligere år. Enga er også tynn mange steder i fylket vårt, både hundegras, raigras og rødkløver ser ut til å ha klart vinteren dårlig. Det er også generelt mye tynn eng. Er vi heldige har en kjølig mai bidratt til mye busking, varmen som er meldt til helga kan også føre til at det kan bli en raskt utvikling på graset.

Les mer ›

Vet vi hva gjødselverdien til husdyrgjødsla er?

Møkk er ikke bare møkk, ut fra de analysene vi har tatt ut ser vi at både tørrstoffinnhold og næringsinnhold varierer. De største variasjonen har vært når det gjelder kalium, og det er store avvik i forhold til normverdiene vi bruker. Analysetall fra husdyrgjødsel, jordprøver og mineralanalyser av grovfôret vil være med å sikre optimal bruk av kunstgjødsel på det enkelte bruk. Din lokal rådgiver har nå flasker som er spesialberegnet for å sende husdyrgjødselprøver i. Vi anbefaler at prøven fryses før den sendes til analyselaboratoriet. Det tar ca 10 dager før prøvesvaret foreligger, og en kjemisk analyse av husdyrgjødsla hos Eurofins koster kr 895,- per prøve.

Les mer ›

Vet vi hva gjødselverdien til husdyrgjødsla er?

Møkk er ikke bare møkk, ut fra de analysene vi har tatt ut ser vi at både tørrstoffinnhold og næringsinnhold varierer. De største variasjonen har vært når det gjelder kalium, og det er store avvik i forhold til normverdiene vi bruker. Analysetall fra husdyrgjødsel, jordprøver og mineralanalyser av grovfôret vil være med å sikre optimal bruk av kunstgjødsel på det enkelte bruk. Din lokal rådgiver har nå flasker som er spesialberegnet for å sende husdyrgjødselprøver i. Vi anbefaler at prøven fryses før den sendes til analyselaboratoriet. Det tar ca 10 dager før prøvesvaret foreligger, og en kjemisk analyse av husdyrgjødsla hos Eurofins koster kr 895,- per prøve.

Les mer ›

Den mest effektive kampen mot hundekjeks starter om våren

Sprøyting om våren er mest effektivt i den kjemiske kampen mot hundekjeks. Hundekjeks blomstrer tidlig på forsommeren, og har liten bladgjenvekst etter slått. Det riktige tidspunktet for sprøyting er når hundekjeksa har dannet rosetter, da er sjansen størst for å drepe flere generasjoner hundekjeks. Sprøyt ikke store blomstrende planter, de vil uansett dø samme år og sprøyting er derfor bortkastet.

Les mer ›

Den mest effektive kampen mot hundekjeks starter om våren

Sprøyting om våren er mest effektivt i den kjemiske kampen mot hundekjeks. Hundekjeks blomstrer tidlig på forsommeren, og har liten bladgjenvekst etter slått. Det riktige tidspunktet for sprøyting er når hundekjeksa har dannet rosetter, da er sjansen størst for å drepe flere generasjoner hundekjeks. Sprøyt ikke store blomstrende planter, de vil uansett dø samme år og sprøyting er derfor bortkastet.

Les mer ›

«Griselam» eller lam fôret opp på norske beiteressurser?

Norske lam har aldri vært større. Norske drøvtyggere spiste over én million tonn kraftfôr i 2015, og skeptiske tunger introduserte begrepet «griselam» sist høst. Når norsk sau fôres opp på økende mengder kraftfôr istedenfor beite er det svært uheldig for omdømmet til produktet og for norsk landbruk. En størst mulig produksjon på norsk grovfôr og bruk av lokale ressurser er en forutsetning for legitimiteten til norsk landbruk.

Les mer ›

«Griselam» eller lam fôret opp på norske beiteressurser?

Norske lam har aldri vært større. Norske drøvtyggere spiste over én million tonn kraftfôr i 2015, og skeptiske tunger introduserte begrepet «griselam» sist høst. Når norsk sau fôres opp på økende mengder kraftfôr istedenfor beite er det svært uheldig for omdømmet til produktet og for norsk landbruk. En størst mulig produksjon på norsk grovfôr og bruk av lokale ressurser er en forutsetning for legitimiteten til norsk landbruk.

Les mer ›

Høyensilasje

Flere dyrker etter hvert høyensilasje både til hester og storfe. Under vil vi gå gjennom hva som er god høyensilasje og dyrknings og lagringsteknikker.

Les mer ›

Høyensilasje

Flere dyrker etter hvert høyensilasje både til hester og storfe. Under vil vi gå gjennom hva som er god høyensilasje og dyrknings og lagringsteknikker.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side

Fra andre

Informasjon om løkproduksjon i Danmark og løkmarkedet i Europa 26.08.2016

På nasjonal markdag i løk 2. august informerte Peder Krogsgård fra GartneriRådgivningen i Danmark om løkproduksjonen i hjemlandet og løkmarkedet i Europa.

Priser og vilkår 2016/17 26.08.2016

Kornkjøperne gir årlig ut en oversikt over priser og vilkår knyttet til deres kjøp av korn fra produsentene.

Hausting av lagringspotet 26.08.2016

Tørråten har vore aktiv i mange potetåkrar i sommar. Smitten kan gå over på knollane og gje dårleg kvalitet utover i lagringsperioden om ein ikkje gjer dei rette tiltaka før hausting og innlagring.

Plansilo - tiltak mot avrenning 26.08.2016

Sjølv med fortørking av graset ser vi pressaftavrenning frå plansiloar.

Plantevernjournal 26.08.2016

Det er utvida krav til plantevernjournal for integrert plantevern og omsyn til vassmiljø. Bruksområde for plantevernmiddel når det gjeld miljøomsyn er avgrensa.

Stell og vedlikehald av beite om hausten 25.08.2016

Hausten nærmar seg, men enno er det råd å hausta mykje fôr på innmark ved beiting. Det er derfor viktig at ein no legg tilhøva til rette for å få gode haustbeite ved beitepussing og gjødsling.

Mange fordelar ved haustsprøyting 25.08.2016

Vårsprøyting gir best effekt mot ugraset, men det er mange andre forhold som gjer at haustsprøyting kan vere vel så aktuelt.

Graskvalitet 15.aug 2016 24.08.2016

15.august ble de siste graskvalitetsprøvene før 2. slått tatt ut. Det ble tatt to prøver på Snåsa og en på Levanger. Prøvene viser fortsatt ingen nedgang i energikonsentrasjon fram mot 15. august.

Kalking om høsten 24.08.2016

Ved gode kjøreforhold kan en kalke om høsten. Lave pH-verdier gir redusert avling. Benytt en periode med oppholdsvær til å kalke arealer som har behov.

Tøm gjødsellageret no! 23.08.2016

Bruk av husdyrgjødsel på ettersommar og haust er fagleg sett ei tvilsam affære. Likevel – er det for liten lagerplass til våren, bør gjødsla ut av lageret straks. Bruk små mengder pr.