Fra andre

Driftsapparatet må stadig fornyes. Investeringer bør ikke skje på impuls, men etter en nøktern vurdering av behov og muligheter. Finansieringsmåte er også et viktig spørsmål, og det er det vi vil ...

> Les mer

Kobolt er som kjent eit mikronæringsstoff som har vorte tilført beitegraset vårt i mange år. Eit mål med desse prøvefelta var å få avdekka om ein finn att kobolt i plantene etter gjødsling med kobo...

> Les mer

Ved leasing leiger ein utstyret frå eit leasingselskap. Det er leasingselskapet som er eigar av utstyret og ein slepp setja det opp i sluttstatus og som formuesverdi på sjølvmeldinga.

> Les mer

I et prosjekt i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har Landbruk Nordvest og Bioforsk Vest Fureneset gjennomført spørreundersøkelse i 4 kommuner om bruk av storfegjødsel og registreringer av vannfo...

> Les mer

Mesteparten av høstspredninga av husdyrgjødsel skyldes manglende lagerkapasitet. Nye tall for gjødselproduksjon pr dyr viser økning for mjølkeku, og at det skal justeres for ytelse.

> Les mer

Hovedhensikten med en handlings-plan for gården er, gjennom ekstern og intern analyse, å sette fokus på styrker og svakheter, utfordringer og muligheter for gården, for deretter å prioritere tilta...

> Les mer

Det er usikkerhet blant skogeierne. Hogge nå eller vente å se? Det er konkurranse om tømmeret ditt.

> Les mer

I statsbudsjettet for 2014 fjernes arveavgiften. Ved eierskifte innen familien vil adgangen til oppskriving med bruk av gave (forskudd på arv) bli sterkt redusert fra 01.01.2014 som et direkte resu...

> Les mer

Nytt totalkalkyleverktøy for grovfôrproduksjon er klart 1.november og innen nyttår skal 30 rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving og Tine fra hele landet kurses for å kunne tilby rådgiving lokalt. R...

> Les mer

Kataloghaiene prøver å lure bønder og andre småbedriftertil å betale dyrt for en verdiløs katalogoppføring. Noen svindler ved å selge ”foretaksanalyser”.

> Les mer