Fra andre

Kobolt er som kjent eit mikronæringsstoff som har vorte tilført beitegraset vårt i mange år. Eit mål med desse prøvefelta var å få avdekka om ein finn att kobolt i plantene etter gjødsling med kobo...

> Les mer

Ved leasing leiger ein utstyret frå eit leasingselskap. Det er leasingselskapet som er eigar av utstyret og ein slepp setja det opp i sluttstatus og som formuesverdi på sjølvmeldinga.

> Les mer

I et prosjekt i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har Landbruk Nordvest og Bioforsk Vest Fureneset gjennomført spørreundersøkelse i 4 kommuner om bruk av storfegjødsel og registreringer av vannfo...

> Les mer

Mesteparten av høstspredninga av husdyrgjødsel skyldes manglende lagerkapasitet. Nye tall for gjødselproduksjon pr dyr viser økning for mjølkeku, og at det skal justeres for ytelse.

> Les mer

Driftsregnskapet er mye viktigere enn skatteregnskapet. Skatteregnskapet føres etter skattereglene, men er ikke godt nok som styringsverktøy i drifta. Til det trenger du et driftsregnskap.

> Les mer

Hovedhensikten med en handlings-plan for gården er, gjennom ekstern og intern analyse, å sette fokus på styrker og svakheter, utfordringer og muligheter for gården, for deretter å prioritere tilta...

> Les mer

Det er usikkerhet blant skogeierne. Hogge nå eller vente å se? Det er konkurranse om tømmeret ditt.

> Les mer

I statsbudsjettet for 2014 fjernes arveavgiften. Ved eierskifte innen familien vil adgangen til oppskriving med bruk av gave (forskudd på arv) bli sterkt redusert fra 01.01.2014 som et direkte resu...

> Les mer

Nytt totalkalkyleverktøy for grovfôrproduksjon er klart 1.november og innen nyttår skal 30 rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving og Tine fra hele landet kurses for å kunne tilby rådgiving lokalt. R...

> Les mer

Kataloghaiene prøver å lure bønder og andre småbedriftertil å betale dyrt for en verdiløs katalogoppføring. Noen svindler ved å selge ”foretaksanalyser”.

> Les mer