Bladprøver avdekker om næringstilgangen begrenser avlinga

Bladprøver i korn er en god metode for å påvise mangel på næringsstoff - også mikronæringsstoff.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Nye råd for økte kornavlinger!

Som en guide til bedre avlinger har kornforskere ved Bioforsk Øst laget sju temaark med kortfattet, målrettet og matnyttig informasjon for å øke kornavlingene.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Bladgjødslingsproduktet Gramitrel prøvd i storskalafelt på Ørlandet 2012.

Gramitrel er et nytt bladgjødslingsprodukt som inneholder mangan (Mn), sink (Zn), kobber (Cu), magnesium (Mg) og nitrogen (N). I to storskalaforsøk på Ørlandet i 2012 ble det funnet at Gramitrel dekket kobber- og sinkbehovet, men at det ikke ble tilført tilstrekkelig med mangan til å dekke behovet ved stor manganmangel.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Beising ga mer smitte av spragleflekk-sopp på bygg

Beising av såkornet førte til mer smitte av soppsjukdommen spragleflekk i det høstede kornet. Dette kan skyldes god bekjempelse av andre sjukdommer, slik at spragleflekk-soppen fikk mindre konkurranse.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Biorest - lovende gjødsel

Biorest, fagartikler Norsk Landbruk.

> Les mer

Vårpløying - hvordan lykkes

Fakta omkring vårpløying, hvordan lykkes. Brosjyre utarbeidet i samarbeid med Fylkesmannens landbruksavdeling i Sør-Trøndelag i 2007.

> Les mer

Husk å se etter floghavre i år

Floghavre må bekjempes. Start med å gå i åkeren for å se etter floghavre

> Les mer

Stort smittepress av sopp i korn

Vi har hatt fuktig vær over lengre tid. Alt ligger til rette for at soppen har hatt optimale forhold for spredning. Gå ut og sjekk åkeren din!

> Les mer

Tid for ugrassprøyting i korn

Ugraset har allerede begynt å dukke opp i rikt monn. Det er på tide å vurdere om det er aktuelt med ugrassprøyting.

> Les mer

Kjøttbeinmjøl – ressurs, gjødsel og jordforbedringsmiddel

Årlig produseres det i Norge anslagsvis mellom 8000 og 9000 tonn kjøttbeinmjøl som kan brukes til gjødsel. Dette er en ressurs som landbruket i større grad, bør vurdere å utnytte bedre.

> Les mer   > Kommentarer [1]

Fra andre

Kvar vår er det alltid like spennande med haustkveite. Korleis har overvintringa gått og det store spørsmålet er tidleg vårgjødsling eller ikkje. Det er ikkje alltid like enkelt å gi presise svar. ...

> Les mer

Med endrede driftsformer og økt nedbørsintensitet, ser vi at kantsoner og avskjæringsgrøfter har blitt et forsømt område

> Les mer

Les NLR Rogaland si årsmelding for 2014 på web. Delen med forsøksmelding er ikkje med her.

> Les mer

Økologisk mat og økologisk forbruk får mye spalteplass i media for tiden. På tide at Norge følger med i timen/tiden …?? Klarer vi nå og etterkomme den økende etterspørselen på økologisk eller må ...

> Les mer

For andre året på rad ble det i 2014 gjennomført storskala demonstrasjonsfelt med biogjødsel til korn i samarbeid med Greve Biogass og Ivar Sørby. Biogjødsel ser ut til å være en god næringskilde t...

> Les mer

Det ble gjennomført 2 forsøk med fosforgjødsling i prosjektet Jorda på jordet i 2014, et prosjekt som Hof kommune og Fylkesmannen i Vestfold har finansiert. Gjødsling med 1 kg fosfor/daa ga beste a...

> Les mer

I 2012 ble det laget en rapport om konsekvenser endret jordarbeiding får for plantevern i korn. Rapporten avdekket at redusert jordarbeiding vil forårsake økt behov for bruk av kjemiske ugras- og s...

> Les mer

I Gudbrandsdalen er det mykje god kornjord som gir stor avling med god agronomi og val av rett sort.

> Les mer

Biorest (=råtnerest) er den flytende delen av matavfallet etter produksjon av biogass (metan). Ved å sentrifugere dette, får de ut en fast del som brukes som jordforbedringsmiddel og en flytende de...

> Les mer

Med økonomisk støtte fra Sør-Fron kommune har vi startet å kartlegge virkninga av Fryaslam på jorda.

> Les mer