Gitige planter på beite

Det nærmer seg beiteslipp, og mange lurer på hvilke planter som er giftige for hesten. Under er det skrevet om noen vanligste plantene som er giftige på beite, og de aller mest giftige plantene. Det er her ikke tatt med planter som i hovedsak gir forgiftning om vinteren gjennom at smakligheten øker eller giften blir sterkere gjennom tørking.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Innholdsrikt økomelkseminar

14-15 januar arrangerte Foregangsfylke økologisk melk Nasjonal økomelk seminar sammen med FORUT prosjektet på Stjørdal. Det blei en suksess. 159 deltagere og god stemning. Det var et variert program med flere dyktige foredragsholdere. Dag en var i hovedsak viet til grovfôrdyrking, mens dag to var en mer blanding mellom dyrevelferd, grovfôrdyrking og økonomi i grovfôrdyrkinga.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Grovfor til salgs

Har du for lite fôr til vinteren? Her finner du grovfôr til salgs.

> Les mer

AVLINGSNEDGANG I ENGDYRKINGA

Vi lurer av og til på om engavlingene er stabile eller om de går opp eller ned. Vi har registreringer og det kan regnes på mange måter, men med sprikende resultat. I en artikkel i Bioforsk FOKUS 2012 har Tor Lunnan gjort en vurdering av dette og funnet ut at avlingene må ha gått ned de siste årene og han sier noe om mulige årsaker til det.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Marihøne organisk gjødsel - godt alternativ til kjøttbeinmjøl

Marihøne organisk gjødsel kan være et godt alternativ til kjøttbeinmjøl i økologisk kornproduksjon, både næringsmessig og økonomisk.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Løvetann og hundekjeks bekjempes best om våren

I vurderingen om hva som er det optimale tidspunkt for sprøyting av ugras står man foran mange avveininger. Skal man ta vare på kløveren? Hvor mye avlingsreduksjon kan man tåle? Hva er det optimale sprøytetidspunkt for ugraset?

> Les mer   > Kommentarer [0]

Rapport fra forsøk med breiplast til rundball

Forsøk med breiplast i regi av Orkel og NLR Sør-Trøndelag

> Les mer   > Kommentarer [0]

Biorest - lovende gjødsel

Biorest, fagartikler Norsk Landbruk.

> Les mer

Vil du vite mer om dyrking av fôrmais?

Mais til fôr har vært lite utprøvd i Trøndelagsområdet, og regnes som en risikosport på grunn av den relativt korte vekstsesongen. For de som allikevel ønsker å se nærmere på denne veksten, er det samlet noen erfaringer fra andre deler av landet i linkene under.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Grovfôrmelding uke 24

Sprøyting av gjenlegg, døgngrader, ugrasregulering i italiensk og westerwolds raigras,

> Les mer

Sprøytejournal

Sprøytejournal

> Les mer

Arts- og sortsomtale i graseng

Eng, arter, sorter, Sør-Trøndelag

> Les mer   > Kommentarer [0]

Fra andre

Bruk ensileringsmiddel med tørrstoff under 30 %. Ved høgare tørrrstoffprosent er det også aktuelt med tilsetting.

> Les mer

Vi har fått spørsmål om rett bruk av bruk av tistelhakka. Noen av spørsmåla vil vi svare på her. Du kan og lese om tistelforsøket vi utførte. Vi bekjempa tistler med MCPA og hakke. Hakka fungerer g...

> Les mer

Når ugrasfrøet først har komme i jorda, kan dei vera spiredyktige i mange år.

> Les mer

På Sira i Sør-Rogaland er det gode røynsle med bruk av ensileringsmiddel i rundballar.

> Les mer

Kvikke lam, rett medisinering og god beitebruk er viktigaste tiltaka mot innvolssnytarar på innmarksbeite.

> Les mer

Det har tidligere ikke vært utslag for tidspunkt for sisteslåtten høsten før, men våren 2014 var det derimot utslag. Dette gjaldt for begge frøblandingene, og forskjellen var mellom tidligste siste...

> Les mer

Frøblanding 8 gir lavere tørrstoffinnhold ved 1. slått og frøblanding 8 og 9 gir lavere tørrstoffinnhold ved 2. slått. Det var ingen sikker forskjell i avling mellom de ulike frøblandingene i 1.slå...

> Les mer

Det var ingen forskjell i avling på 1. slåtten, men på 2.slåtten ga tidlig gjødsling større avling enn sen gjødsling. Sterk N-gjødsling ga mer avling enn svak N-gjødsling. Det ser ut til at økene N...

> Les mer

Ally og Harmony ga stor skade på kløveren 10-14 dager etter sprøyting. Høyeste dose av Ally ga mest skade på graset. Alle behandlinger var god mot byhøymole, men spesielt av høyeste dose Ally og me...

> Les mer

På feltet i Agder er det ingen sikker forskjell i verken avling eller kvalitet mellom de ulike slåttesystemer, ei heller mellom de ulike timoteisortene. Feltet er gjennomført 6 steder i landet, og ...

> Les mer